icon
Όροι χρήσης & ασφάλεια συναλλαγών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Οι δικτυακοί τόποι www.oistrolabos.gr και www.oistrolavos.gr αποτελούν ιδιοκτησία του βιβλιοπωλείου οιστρολάβος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 63 στη Νεάπολη. Πρόσβαση και χρήση των παραπάνω δικτυακών τόπων δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.


1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του βιβλιοπωλείου οιστρολάβος και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με βάση τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CDROM και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από τις ιστοσελίδες www.oistrolabos.gr και www.oistrolavos.gr διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική.

2. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία των δικτυακών τόπων www.oistrolabos.gr και www.oistrolavos.gr  χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «όπως ακριβώς έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς:
ii) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας των ιστοσελίδων,
ii) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου,
iii) εγγύηση για την καταλληλόλητα του περιεχομένου ως προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.
Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο.
Ο επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται και να μην χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε επισκέπτη που είναι ανήλικος επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

3. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του βιβλιοπωλείου οιστρολάβος, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

4. Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίηση της ύλης των βιβλίων από τους εκδότες ή τους δημιουργούς τους. Ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στον επισκέπτη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.
Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την σωστή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα.
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (π.χ. βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.
Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δε φέρει κανένα έλεγχο και δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο. Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.
Για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

5. Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.
Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.
Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.
Το Βιβλιοπωλείο οιστρολάβος διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

6. Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχο της.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Επίσης διαφυλάσσεται ο προσωπικός χαρακτήρας των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου οιστρολάβος, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές διατάξεις.
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δύναται να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.
Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος δύναται να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

7. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου – Αποστολές και Πληρωμές - οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

8. Το βιβλιοπωλείο οιστρολάβος, για τη διευκόλυνση και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies.
Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προ- επιλεγμένων παραγγελιών κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

9. Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου οιστρολάβος.

 

ΠΙΣΩ

(c) Oistrolabos.gr - Υλοποίηση, φιλοξενία; Hyper Center -